คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายความสำคัญของการออกแบบตามกระบวนการเทคโนโลยี การวิเคราะห์และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้ทักษะกระบวนการที่หลากหลายกับการทำงาน รวมทั้งใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา สนองความต้องการในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ การใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบด้วยโปรแกรม Google sketchup สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบ ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอด ความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

เกี่ยวกับบทเรียน

หน่วยการเรียนที่

วิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบแบบผลิตภัณฑ์(ง22102) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนที่ 1

เทคโนโลยีการออกแบบ

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 2

รู้จักโปรแกรม SketchUp

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 3

เริ่มต้นการใช้งาน SketchUp

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 4

พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 5

การสร้างโมเดลที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 6

การนำเสนอโมเดล

Take A Course

VIDEO

วีดีโอประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

Workshop การสร้างเตียง

ความยาว 10.10 นาที

มาเรียนรู้การสร้างเตียง ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างตู้

ความยาว 12.36 นาที

มาเรียนรู้การสร้างตู้ ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างโต๊ะ

ความยาว 13.15 นาที

มาเรียนรู้การสร้างโต๊ะเรียน ด้วย sketchup กัน

ผู้จัดทำ

นางสาวเกศวิมล พลโสดา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ