คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ขั้นตอน และการแก้ปัญหาของกระบวนการเทคโนโลยี ใช้กระบวนการออกแบบเทคโนโลยีสร้างหรือผลิตชิ้นงาน โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รู้จักกับโปรแกรม SketchUp การติดตั้งโปรแกรม การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม การใช้งานชุดเครื่องมือในการสร้างโมเดล และการนำเสนอโมเดล โดยใช้โปรแกรม SketchUp สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ และใช้ทักษะกระบวนการที่หลากหลายกับการทำงาน เพื่อสร้างชิ้นงานตามหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีจิตสาธารณะ

เกี่ยวกับบทเรียน

หน่วยการเรียนที่

วิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนที่ 1

เทคโนโลยีการออกแบบ

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 2

รู้จักโปรแกรม SketchUp

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 3

เริ่มต้นการใช้งาน SketchUp

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 4

พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 5

การสร้างโมเดลที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

Take A Course

หน่วยการเรียนที่ 6

การนำเสนอโมเดล

Take A Course

VIDEO

วีดีโอประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

Workshop การสร้างเตียง

ความยาว 10.10 นาที

มาเรียนรู้การสร้างเตียง ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างตู้

ความยาว 12.36 นาที

มาเรียนรู้การสร้างตู้ ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างโต๊ะ

ความยาว 13.15 นาที

มาเรียนรู้การสร้างโต๊ะเรียน ด้วย sketchup กัน

ผู้จัดทำ

นางสาวเกศวิมล พลโสดา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ