เกี่ยวกับบทเรียน

เกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี