เกี่ยวกับบทเรียน

เกี่ยวกับบทเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ง22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต