Contact Us

ข้อมูลการติดต่อ

 • นางสาวเกศวิมล พลโสดา
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
 • โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กระทรวงศึกษาธิการ
 • 064-206-2653
 • www.kruketwimon.com

ส่งข้อความหรือคำถาม