หน่วยการเรียน

รายการหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักโปรแกรม SketchUp
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เริ่มต้นการใช้งาน SketchUp
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างโมเดลที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การนำเสนอโมเดล