แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน / หลังเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ก่อนเรียน

0 / 40 คะแนนล่าสุด
  • แบบทดสอบก่อนเรียน

หลังเรียน

0 / 40 คะแนนล่าสุด
  • แบบทดสอบหลังเรียน