แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน / หลังเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ง22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ก่อนเรียน

0 / 40 คะแนนล่าสุด
  • แบบทดสอบก่อนเรียน

หลังเรียน

0 / 40 คะแนนล่าสุด
  • แบบทดสอบหลังเรียน