แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ง 22102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถในด้านใด

 • ก)

  การเขียนเส้นร่างให้ออกมาเป็นงาน 2 มิติ

 • ข)

  การเปลี่ยนภาพวาดโครงร่างให้กลายเป็นภาพงานจำลอง 2 มิติ

 • ค)

  การเขียนโครงร่างแล้วเปลี่ยนให้เป็น 4 มิติ

 • ง)

  การเปลี่ยนภาพวาดโครงร่างให้กลายเป็นภาพงานจำลอง 3 มิติ

2)

การสร้างซีนตั้งแต่สองซีนขึ้นไปมาแสดงต่อเนื่องกันจะได้เป็นข้อใด

 • ก)

  ภาพถ่าย

 • ข)

  ภาพ 2 มิติ

 • ค)

  ภาพเคลื่อนไหว

 • ง)

  ภาพสามมิติ

3)

การออกแบบภาพร่างของการทำงาน ทำให้เห็นรายละเอียดของการทำงาน คือขั้นตอนใดในกระบวน
การทางเทคโนโลยี

 • ก)

  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ

 • ข)

  การรวบรวมข้อมูล

 • ค)

  การปรับปรุงและแก้ไข

 • ง)

  การออกแบบและปฏิบัติการ

4)

การเปิดชุดเครื่องมือขึ้นมาใช้งาน หรือปิดชุดเครื่องมือ ต้องเลือกไปที่เมนูใด

 • ก)

  Window  ►  Toolbars

 • ข)

  Tool  ►  Toolbars

 • ค)

  Edit  ►  Toolbars

 • ง)

  View  ►  Toolbars

5)

กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับวางรูปภาพ ให้เราอิมพอร์ตภาพโดยกำหนดคุณสมบัติใด

 • ก)

  เป็นต้นแบบในการสร้าโมเดล (Match Photo)

 • ข)

  เป็นลายวัสดุ (Texture)

 • ค)

  เป็นรูปภาพ (Use as Image)

 • ง)

  เป็นการนำเข้าภาพ  (Import)

6)

การจัดการโมเดลที่ซับซ้อนคล้ายกับหลักการใด

 • ก)

  การจัดการไฟล์บางส่วนที่มีจำนวนน้อย

 • ข)

  การจัดการไฟล์งานจำนวนมาก

 • ค)

  การซื้อของบน Online

 • ง)

  การค้นหาข้อมูลจำนวนมาก

7)

ข้อใด ไม่มี อยู่ในลักษณะความคิดสร้างสรรค์ 

 • ก)

  มีความคิดริเริ่ม

 • ข)

  มีความคิดละเอียดลออ

 • ค)

  มีความคิดรอบคอบ

 • ง)

  มีความคิดคล่องแคล่ว

8)

เมื่อต้องการสร้างงานที่มีรายละเอียด เช่น บอกความสูง,ขนาดมุม,กำหนดตำแหน่งหรือเส้นอ้างอิง ต้องใช้ชุดเครื่องมือใด

 • ก)

  ชุดเครื่องมือ Principle Toolbar 

 • ข)

  ชุดเครื่องมือ Modification

 • ค)

  ชุดเครื่องมือ Construction

 • ง)

  ชุดเครื่องมือ Drawing

9)

ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของโมเดล

 • ก)

  รูปทรง

 • ข)

  แบบร่าง

 • ค)

  พื้นผิว

 • ง)

  เส้น

10)

Dynamic Components คือข้อใดถูกต้องที่สุด

 • ก)

  การนำรูปภาพมาใช้ประกอบการสร้างโมเดล 3D

 • ข)

  การบันทึกมุมมองเก็บไว้เป็นฉากๆ

 • ค)

  การแสดงภาพต่อเนื่องในลักษณะแอนิเมชั่น

 • ง)

  การประกอบกันของคอมโพเนนต์หลายๆชิ้น โดยกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
   

11)

หมุนลูกล้อตรงกลางเมาส์ เป็นการใช้เครื่องมือใด

 • ก)

  Rotate

 • ข)

  Orbit

 • ค)

  Pan

 • ง)

  Zoom

12)

เลือกคำสั่ง    (Select) แล้วทริปเบิ้ลคลิกที่ชิ้นงาน จะเป็นการเลือกส่วนใด

 • ก)

  เลือกกรอบให้ครอบส่วนประกอบที่ต้องการเลือกเพียงบางส่วน

 • ข)

  เลือกส่วนประกอบทั้งเส้นและพื้นผิวที่ประกอบกันทั้งชิ้น

 • ค)

  เลือกเส้นที่อยู่ติดกัน

 • ง)

  เลือกพื้นผิวที่อยู่ติดกัน

13)

ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทางเทคโนโลยี

 • ก)

  ออกแบบและปฏิบัติการ

 • ข)

  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

 • ค)

  การสรุปผล

 • ง)

  เลือกวิธีการ

14)

เริ่มแรกโปรแกรม SketchUp ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด

 • ก)

  Trimble

 • ข)

  @ Last Software

 • ค)

  Google

 • ง)

  Adobe

15)

เมื่อต้องการก็อปปี้ชิ้นส่วน หรือชิ้นงานต้องใช้เครื่องมือ    Move แล้วกดคีย์ใดบนคีย์บอร์ด

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

16)

ชุดเครื่องมือ Modification ทำหน้าที่อะไร

 • ก)

  ใช้เลือก ลบ และกำหนดสีให้กับชิ้นงาน

 • ข)

  ใช้ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบบนโมเดล

 • ค)

  เครื่องมือสำหรับวาดภาพ

 • ง)

  เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งหรือเส้นอ้างอิง

17)

ข้อใด ไม่ใช่ ชนิดของไฟล์รูปภาพ

 • ก)

  PNG (*.png)

 • ข)

  JPG (*.jpg)

 • ค)

  TIF (*.tif)

 • ง)

  AIV (*.aiv)

18)

กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร

 • ก)

  ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด

 • ข)

  ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ

 • ค)

  ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • ง)

  ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้

19)

ข้อใดคือหน้าที่ของแถบเครื่องมือ Standard Toolbar

 • ก)

  เกี่ยวกับเรื่องการจัดการแฟ้มข้อมูล

 • ข)

  เกี่ยวกับเครื่องมือในการขึ้นรูปทรง เส้นต่างๆ

 • ค)

  สำหรับการเลือก ลบ และกำหนดสี

 • ง)

  เกี่ยวกับการแก้ไข ดัดแปลงชิ้นงาน

20)

การออกแบบมีผลต่อรูปลักษณ์ในข้อใดมากที่สุด

 • ก)

  การผลิต

 • ข)

  ผลิตภัณฑ์

 • ค)

  กระบวนการ

 • ง)

  การบริโภค

21)

ข้อใดตรงกับความหมายของ ซีน (Scenes)

 • ก)

  ภาพจำลอง

 • ข)

  ฉาก

 • ค)

  ภาพเคลื่อนไหว

 • ง)

  การนำเสนอ

22)

ข้อใดไม่ใช่ ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ

 • ก)

  จุด  เส้น

 • ข)

  ความหนา ความสูง

 • ค)

  รูปทรง  รูปร่าง

 • ง)

  สี  พื้นผิว

23)

ภาพที่แสดงรายละเอียดต่างๆเช่น รูปร่าง ขนาดด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลองหรือชิ้นงานของจริงได้ คือข้อใด

 • ก)

  ผังงาน

 • ข)

  ภาพฉาย

 • ค)

  ภาพร่าง 2 มิติ

 • ง)

  ภาพร่าง 3 มิติ

24)

แถบคำสั่งสำหรับจัดการในส่วนของมุมมองในการทำงานคือข้อใด

 • ก)

  View

 • ข)

  Layers

 • ค)

  Sections

 • ง)

  Drawing

25)

การออกแบบผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

 • ก)

  ความสมบูรณ์แบบ

 • ข)

  คุณค่าทางความงาม

 • ค)

  รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุ

 • ง)

  ความต้องการของผู้บริโภค

26)

เป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการเลือก ลบ และกำหนดสีให้กับชิ้นงาน คือชุดเครื่องมือใด

 • ก)

  ชุดเครื่องมือ Modification

 • ข)

  ชุดเครื่องมือ Construction

 • ค)

  ชุดเครื่องมือ Drawing

 • ง)

  ชุดเครื่องมือ Principle Toolbar 

27)

ข้อใด ไม่ใช่ แกนอ้างอิงหลักในโปรแกรม sketch up

 • ก)

  Z

 • ข)

  Y

 • ค)

  X

 • ง)

  W

28)

รูปแบบของเทมเพลตในแต่ละเทมเพลตจะแตกต่างกันในส่วนใด

 • ก)

  รูปร่าง

 • ข)

  พื้นที่

 • ค)

  หน่วยวัด

 • ง)

  พื้นผิว

29)

ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการถ่ายทอดความคิดได้ถูกต้อง 

 • ก)

  เป็นการถ่ายทอดความคิดที่เป็นวิธีการหรือลำดับขั้นตอน

 • ข)

  เป็นการถ่ายทอดรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ

 • ค)

  เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรม

 • ง)

  แสดงรายละเอียดของแนวคิดของแบบงานครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน

30)

บริเวณที่เป็นพื้นผิว เรียกว่า

 • ก)

  Face

 • ข)

  Edge

 • ค)

  Geometry

 • ง)

  Line

31)

ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของโปรแกรม SketchUp

 • ก)

  ย่นระยะในการทำความเข้าใจ และง่ายในการเรียนรู้

 • ข)

  สามารถหมุนดูวัตถุ ได้ 180 องศา

 • ค)

  สามารถเลือกสีและปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างอิสระ

 • ง)

  มีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบให้สะดวก

32)

ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกต้องที่สุด

 • ก)

  เป็นที่มาของความคิดทันสมัยที่สนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

 • ข)

  เป็นที่มาของวิธีการใหม่ๆ นวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆ ที่ผู้อื่นหรือที่อื่นไม่มี

 • ค)

  เป็นที่มาของทฤษฎีแนวใหม่ ที่นำมาดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตประจำวัน

 • ง)

  เป็นที่มาของความรู้แนวใหม่ ที่บุคคลอื่นไม่สามารถคิดได้ แล้วนำมาเผยแพร่

33)

ข้อใด ไม่ใช่ สัญลักษณ์การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

34)

ข้อใด ไม่ใช่ ข้อคำนึงของการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 • ก)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงประเทศชาติ

 • ข)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสังคม

 • ค)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 • ง)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงชีวิต

35)

ปัจจุบันโปรแกรม SketchUp เป็นของบริษัทใด

 • ก)

  Adobe

 • ข)

  @Last Software

 • ค)

  Google

 • ง)

  Trimble

36)

ข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ

 • ก)

  ผังงาน

 • ข)

  ต้นแบบ

 • ค)

  ภาพร่าง 3 มิติ

 • ง)

  แบบจำลองความคิด

37)

ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด

 • ก)

  ประเมินผล

 • ข)

  เลือกวิธีการ

 • ค)

  ออกแบบและปฏิบัติการ

 • ง)

  รวบรวมข้อมูล

38)

เป็นภาพที่เกิดจากสมการทางคณิตศาสตร์ ย่อ-ขยายภาพโดยที่คุณภาพของภาพไม่เปลี่ยนแปลง คือ ข้อใด

 • ก)

  Animation

 • ข)

  Pixels Images

 • ค)

  Raster Images

 • ง)

  Vector Images

39)

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หมายถึงข้อใดถูกต้องที่สุด

 • ก)

  เทคนิคที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนจัดจำหน่าย โดยการลดการขนส่ง ลดการใช้พลังงาน ลดการสร้างมลพิษ

 • ข)

  เทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการบริโภค โดยการลดผลผลิต ลดการใช้พลังงาน วัสดุอุปกรณ์

 • ค)

  เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดของเสียและลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบ

 • ง)

  เทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดผลผลิตและลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบ

40)

Midpoint คือตำแหน่งใดบนโมเดล

 • ก)

  เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดตัดของแกนทั้ง 3

 • ข)

  กำหนดค่าของเครื่องมือขณะใช้งาน

 • ค)

  เป็นจุดกึ่งกลางของเส้น

 • ง)

  เป็นจุดกลางของวงกลมหรือส่วนโค้ง

ย้อนกลับ