แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีการออกแบบ

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ

 • ก)

  สี พื้นผิ

 • ข)

  รูปทรง  รูปร่าง

 • ค)

  ความหนา ความสูง

 • ง)

  จุด  เส้น

2)

เพราะเหตุใดในกระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องมีขั้นตอนการเลือกวิธีการ

 • ก)

  เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกัน

 • ข)

  เพราะต้องการได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

 • ค)

  เพราะแหล่งเรียนรู้มีมากมาย

 • ง)

  เพราะต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมใน

3)

กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร

 • ก)

  ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ

 • ข)

  ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด

 • ค)

  ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้

 • ง)

  ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

4)

การออกแบบผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

 • ก)

  ความต้องการของผู้บริโภค

 • ข)

  ความสมบูรณ์แบบ

 • ค)

  คุณค่าทางความงาม

 • ง)

  รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุ

5)

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน

 • ก)

  7 ขั้นตอน

 • ข)

  5 ขั้นตอน

 • ค)

  4 ขั้นตอน

 • ง)

  6 ขั้นตอน

6)

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์

 • ก)

  กรรมวิธีการผลิต

 • ข)

  ความสวยงามน่าใช้

 • ค)

  หน้าที่ใช้สอย

 • ง)

  มาตรฐานแบบ

7)

ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด

 • ก)

  รวบรวมข้อมูล

 • ข)

  ออกแบบและปฏิบัติการ

 • ค)

  ประเมินผล

 • ง)

  เลือกวิธีการ

8)

การออกแบบมีผลต่อรูปลักษณ์ในข้อใดมากที่สุด

 • ก)

  กระบวนการ

 • ข)

  ผลิตภัณฑ์

 • ค)

  การผลิต

 • ง)

  การบริโภค

9)

การออกแบบภาพร่างของการทำงาน ทำให้เห็นรายละเอียดของการทำงาน

 • ก)

  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ

 • ข)

  การออกแบบและปฏิบัติการ

 • ค)

  การรวบรวมข้อมูล

 • ง)

  การปรับปรุงและแก้ไข

10)

ข้อดีของแบบจำลอง (Model) คือข้อใด

 • ก)

                เป็นภาพวาดลายเส้น แสดงรายละเอียด 2 มิติ

 • ข)

  เป็นลักษณะ 3 มิติแสดงรายละเอียดได้ชัดเจน

 • ค)

  เป็นแบบร่าง(Sketch) แสดงลักษณะ 1 มิติ

 • ง)

  เป็นภาพต่างๆใช้แสดงรูปลักษณะของงาน

ย้อนกลับ