แบบทดสอบหลังเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักโปรแกรม SketchUp

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

ช่องบอกคำและใช้กำหนดค่าของเครื่องมือขณะใช้งาน คือข้อใด

 • ก)

  VCB : Value Control Box

 • ข)

  Status Bar

 • ค)

  Toolbar

 • ง)

  Drawing Area

2)

หากต้องการเปลี่ยนหน่วยวัดที่เราใช้งานอยู่เป็นหน่วยวัดอื่น ต้องเลือกไปที่เมนูใด

 • ก)

  Window   ►    Model Info    ►    Units

 • ข)

  Window   ►    Preferences    ►   Units

 • ค)

  View   ►   Toolbars   ►   Units

 • ง)

  Tool     ►     Select    ►     Units

3)

รูปแบบของเทมเพลตในแต่ละเทมเพลตจะแตกต่างกันในส่วนใด

 • ก)

  รูปร่าง

 • ข)

  พื้นที่

 • ค)

  พื้นผิว

 • ง)

  หน่วยวัด  

4)

เริ่มแรกโปรแกรม SketchUp ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด

 • ก)

  Google

 • ข)

  @Last Software

 • ค)

  Trimble

 • ง)

  Adobe

5)

ดาวน์โหลดโปรแกรม SketchUp ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ใด

 • ก)

  www.Sketchup.com

 • ข)

  www.Google.com

 • ค)

  www.Trimble.com

 • ง)

  www.Sketchup.co.th

6)

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโปรแกรม SketchUp

 • ก)

  มีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบให้สะดวก

 • ข)

  ย่นระยะในการทำความเข้าใจ และง่ายในการเรียนรู้

 • ค)

  สามารถเลือกสีและปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างอิสระ

 • ง)

  สามารถหมุนดูวัตถุ ได้ 180 องศา

7)

การเปิดชุดเครื่องมือขึ้นมาใช้งาน หรือการการปิดชุดเครื่องมือ ต้องเลือกไปที่เมนูใด

 • ก)

  Tool   ►   Toolbars        

 • ข)

  View    ►    Toolbars        

 • ค)

  Edit    ►    Toolbars

 • ง)

  Window    ►    Toolbars  

8)

หมุนลูกล้อตรงกลางเมาส์ เป็นการใช้เครื่องมือใด

 • ก)

  Rotate

 • ข)

  Zoom  

 • ค)

  Orbit

 • ง)

  Pan

9)

ปัจจุบันโปรแกรม SketchUp เป็นของบริษัทใด

 • ก)

  Adobe

 • ข)

  Google

 • ค)

  @Last Software

 • ง)

  Trimble

10)

SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถในด้านใด
 

 • ก)

  การเปลี่ยนภาพวาดโครงร่างให้กลายเป็นภาพงานจำลอง 3 มิติ

 • ข)

  การเขียนเส้นร่างให้ออกมาเป็นงาน 2 มิติ

 • ค)

  การเปลี่ยนภาพวาดโครงร่างให้กลายเป็นภาพงานจำลอง 2 มิติ

 • ง)

  การเขียนโครงร่างแล้วเปลี่ยนให้เป็น 4 มิติ

ย้อนกลับ