แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เริ่มต้นการใช้งาน SketchUp

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ควบคุมมุมมองของ Sketch up

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

2)

บริเวณที่เป็นพื้นผิว เรียกว่า

 • ก)

  Edge

 • ข)

  Line

 • ค)

  Face

 • ง)

  Geometry

3)

แถบคำสั่งสำหรับจัดการในส่วนของมุมมองในการทำงานคือข้อใด

 • ก)

  View

 • ข)

  Sections

 • ค)

  Drawing

 • ง)

  Layers

4)

ถ้าต้องการปรับความสว่างของแสงและเงาให้กับชิ้นงานต้องเลือกที่แถบทูลบาร์ใด

 • ก)

  Principle Toolbar

 • ข)

  Styles

 • ค)

  Shadow Toolbar

 • ง)

  Views Toolbar

5)

แถบ Manu bar คำสั่งใดที่ใช้สำหรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวาดรูปทรง

 • ก)

  File

 • ข)

  Camera

 • ค)

  Edit

 • ง)

  Draw

6)

ข้อใด ไม่ใช่ แกนอ้างอิงหลักในโปรแกรม sketch up

 • ก)

  X

 • ข)

  Y

 • ค)

  Z

 • ง)

  W

7)

ข้อใดคือหน้าที่ของแถบเครื่องมือ Standard Toolbar

 • ก)

  สำหรับการเลือก ลบ และกำหนดสี

 • ข)

  เกี่ยวกับเรื่องการจัดการแฟ้มข้อมูล

 • ค)

  เกี่ยวกับการแก้ไข ดัดแปลงชิ้นงาน

 • ง)

  เกี่ยวกับเครื่องมือในการขึ้นรูปทรง เส้นต่างๆ

8)

Midpoint คือตำแหน่งใดบนโมเดล

 • ก)

  เป็นจุดกึ่งกลางของเส้น

 • ข)

  เป็นจุดกลางของวงกลมหรือส่วนโค้ง

 • ค)

  เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดตัดของแกนทั้ง 3

 • ง)

  กำหนดค่าของเครื่องมือขณะใช้งาน

9)

มุมมองสามมิติ   คือข้อใด

 • ก)

  Back

 • ข)

  Top

 • ค)

  Front

 • ง)

  ISO

10)

ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของโมเดล

 • ก)

  เส้น

 • ข)

  พื้นผิว

 • ค)

  รูปทรง

 • ง)

  แบบร่าง

ย้อนกลับ