แบบทดสอบหลังเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

ข้อใด ไม่มี อยู่ในลักษณะความคิดสร้างสรรค์ 

 • ก)

  มีความคิดละเอียดลออ

 • ข)

  มีความคิดริเริ่ม

 • ค)

  มีความคิดคล่องแคล่ว

 • ง)

  มีความคิดรอบคอบ

2)

เมื่อต้องการสร้างงานที่มีรายละเอียด เช่น บอกความสูง,ขนาดมุม,กำหนดตำแหน่งหรือเส้นอ้างอิง ต้องใช้ชุดเครื่องมือใด

 • ก)

  ชุดเครื่องมือ Construction

 • ข)

  ชุดเครื่องมือ Drawing

 • ค)

  ชุดเครื่องมือ Modification

 • ง)

  ชุดเครื่องมือ Principle Toolbar 

3)

 (Follow Me) ใช้ทำหน้าที่อะไร

 • ก)

  ยืดขยายพื้นผิวตามแนวเส้น

 • ข)

  หมุุนพื้นผิว หรือ หมุนชิ้นส่วน

 • ค)

  ปรับขนาดหรือกลับด้านชิ้นส่วน

 • ง)

  สร้างเส้นและพื้นผิวขนานกับต้นแบบ  

4)

ถ้าต้องการวัดระยะในแนวเส้นตรง , สร้างจุดหรือเส้นอ้างอิง ต้องเลือกใช้เครื่องมือใด
 

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

5)

ชุดเครื่องมือ Modification ทำหน้าที่อะไร

 • ก)

  เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งหรือเส้นอ้างอิง

 • ข)

  ใช้เลือก ลบ และกำหนดสีให้กับชิ้นงาน

 • ค)

  ใช้ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบบนโมเดล

 • ง)

  เครื่องมือสำหรับวาดภาพ

6)

ข้อใด ไม่ใช่ ชุดเครื่องมือในคำสั่ง Drawing

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

7)

เป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการเลือก ลบ และกำหนดสีให้กับชิ้นงาน คือชุดเครื่องมือใด

 • ก)

  ชุดเครื่องมือ Modification

 • ข)

  ชุดเครื่องมือ Construction

 • ค)

  ชุดเครื่องมือ Principle Toolbar

 • ง)

  ชุดเครื่องมือ Drawing

8)

เลือกคำสั่ง    (Select) แล้วทริปเปิลคลิกที่ชิ้นงาน จะเป็นการเลือกส่วนใด

 • ก)

  เลือกกรอบให้ครอบส่วนประกอบที่ต้องการเลือกเพียงบางส่วน

 • ข)

  เลือกเส้นที่อยู่ติดกัน

 • ค)

  เลือกส่วนประกอบทั้งเส้นและพื้นผิวที่ประกอบกันทั้งชิ้น

 • ง)

  เลือกพื้นผิวที่อยู่ติดกัน

9)

เมื่อต้องการก็อปปี้ชิ้นส่วน หรือชิ้นงานต้องใช้เครื่องมือ    Move แล้วกดคีย์ใดบนคีย์บอร์ด

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

10)

ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกต้องที่สุด

 • ก)

  เป็นที่มาของทฤษฎีแนวใหม่ ที่นำมาดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตประจำวัน

 • ข)

  เป็นที่มาของความคิดทันสมัยที่สนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

 • ค)

  เป็นที่มาของความรู้แนวใหม่ ที่บุคคลอื่นไม่สามารถคิดได้ แล้วนำมาเผยแพร่

 • ง)

  เป็นที่มาของวิธีการใหม่ๆ นวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆ ที่ผู้อื่นหรือที่อื่นไม่มี

ย้อนกลับ