แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างโมเดลที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับวางรูปภาพ ให้เราอิมพอร์ตภาพโดยกำหนดคุณสมบัติใด

 • ก)

  เป็นต้นแบบในการสร้างโมเดล (Match Photo)

 • ข)

  เป็นลายวัสดุ (Texture)

 • ค)

  เป็นรูปภาพ (Use as Image)

 • ง)

  เป็นการนำเข้าภาพ  (Import)

2)

ทดสอบการใช้งาน Dynamic Components ต้องเลือกไปที่เครื่องมือใด
 

 • ก)

    Select

 • ข)

    Components Options

 • ค)

    Interact with Dynamic Components

 • ง)

    Components Attributes

3)

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หมายถึงข้อใดถูกต้องที่สุด

 • ก)

  เทคนิคที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนจัดจำหน่าย โดยการลดการขนส่ง ลดการใช้พลังงาน ลดการสร้างมลพิษ

 • ข)

  เทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดผลผลิตและลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบ

 • ค)

  เทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการบริโภค โดยการลดผลผลิต ลดการใช้พลังงาน วัสดุอุปกรณ์

 • ง)

  เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดของเสียและลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบ

4)

การจัดการโมเดลที่ซับซ้อนคล้ายกับหลักการใด

 • ก)

  การจัดการไฟล์งานจำนวนมาก

 • ข)

  การซื้อของบน Online

 • ค)

  การจัดการไฟล์บางส่วนที่มีจำนวนน้อย

 • ง)

  การค้นหาข้อมูลเป็นจำนวนมาก

5)

สามารถแปลงคุณสมบัติของชิ้นส่วนรูปภาพให้เป็นลายวัสดุ โดยวิธีใด

 • ก)

  คลิกขวาบนภาพแล้วเลือกคำสั่ง Hide….

 • ข)

  คลิกขวาบนภาพแล้วเลือกคำสั่ง Reload…

 • ค)

  คลิกขวาบนภาพแล้วเลือกคำสั่ง Export

 • ง)

  คลิกขวาบนภาพแล้วเลือกคำสั่ง User As 

6)

ปักหมุดกำหนดตำแหน่ง เป็นการเลือกใช้คำสั่งใด

 • ก)

  การใช้คำสั่ง Position

 • ข)

  การใช้คำสั่ง Matched Photo

 • ค)

  การใช้คำสั่ง Paint Bucket

 • ง)

  การใช้คำสั่ง Perspective

7)

ข้อใด ไม่ใช่ สัญลักษณ์การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

8)

Dynamic Components คือข้อใดถูกต้องที่สุด

 • ก)

  การประกอบกันของคอมโพเนนต์หลายๆ ชิ้น โดยการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
   

 • ข)

  การแสดงภาพต่อเนื่องในลักษณะแอนิเมชั่น

 • ค)

  การนำรูปภาพมาใช้ประกอบการสร้างโมเดล 3D

 • ง)

  การบันทึกมุมมองเก็บไว้เป็นฉากๆ

9)

ข้อใด ไม่ใช่ ข้อคำนึงของการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 • ก)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสังคม

 • ข)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงประเทศชาติ

 • ค)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงชีวิต

 • ง)

  การเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

10)

Component Info  ทำหน้าที่อะไร

 • ก)

  การปรับเปลี่ยนจากการมีเงื่อนไขอื่น

 • ข)

  กำหนดขนาดของคอมโพเนนต์

 • ค)

  บอกรายละเอียดโดยรวมคอมโพเนนต์

 • ง)

  กำหนดคุณลักษณะชนิดวัสดุ

ย้อนกลับ