แบบทดสอบหลังเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การนำเสนอโมเดล

คำชี้แจง
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
 2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
 3. ให้นักเรียนคลิ๊กเลือกข้อที่ถูกต้อง
1)

การสร้างซีนตั้งแต่สองซีนขึ้นไปมาแสดงต่อเนื่องกันจะได้เป็นข้อใด

 • ก)

  ภาพเคลื่อนไหว

 • ข)

  ภาพสามมิติ

 • ค)

  ภาพถ่าย

 • ง)

  ภาพ 2 มิติ

2)

ข้อใด ไม่ใช่ ชนิดของไฟล์รูปภาพ

 • ก)

  AIV (*.aiv)

 • ข)

  PNG (*.png)

 • ค)

  TIF(*.tif)

 • ง)

  JPG (*.jpg)

3)

ภาพที่แสดงรายละเอียดต่างๆเช่น รูปร่าง ขนาดด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลองหรือชิ้นงานของจริงได้ คือข้อใด

 • ก)

  ภาพร่าง 2 มิติ

 • ข)

  ภาพฉาย

 • ค)

  ภาพร่าง 3 มิติ

 • ง)

  ผังงาน

4)

การนำเสนอโมเดล ซึ่งเป็นการแสดงแบบตรงไปตรงมา แต่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำ คือข้อใด
 

 • ก)

  การพิมพ์ (Print)

 • ข)

  Export 3D Model

 • ค)

  Export 2D Model

 • ง)

  การเอ็กซ์พอร์ต (Export)

5)

ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนผังงาน

 • ก)

 • ข)

 • ค)

 • ง)

6)

ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการบันทึกแบบซีน (Scenes) เพื่อนำเสนองาน

 • ก)

  เก็บมุมกล้องหรือซีนไว้หลายมุมมอง

 • ข)

  การนำเสนอดูน่าสนใจมาก

 • ค)

  เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 • ง)

  ผ่าดูโมเดลตามระนาบที่ต้องการได้

7)

เป็นภาพที่เกิดจากสมการทางคณิตศาสตร์ ย่อ-ขยายภาพโดยที่คุณภาพของภาพไม่เปลี่ยนแปลง คือข้อใด

 • ก)

  Vector Images

 • ข)

  Pixels Images

 • ค)

  Animation

 • ง)

  Raster Images

8)

ข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ

 • ก)

  ภาพร่าง 3 มิติ

 • ข)

  ผังงาน

 • ค)

  แบบจำลองความคิด

 • ง)

  ต้นแบบ

9)

การนำโมเดลที่สร้างบน SketchUp ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับข้อใดสำคัญที่สุด

 • ก)

  ลักษณะงานที่นำไปใช้

 • ข)

  ความต้องการของผู้ใช้

 • ค)

  ความถูกต้องสมบูรณ์

 • ง)

  ความต้องการของผู้สร้างโมเดล

10)

ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการถ่ายทอดความคิดได้ถูกต้อง 

 • ก)

  แสดงรายละเอียดของแนวคิดของแบบงานครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน

 • ข)

  แสดงรายละเอียดของแนวคิดของแบบงานครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน

 • ค)

  เป็นการถ่ายทอดรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ

 • ง)

  เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรม

ย้อนกลับ