VIDEO

วีดีโอประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

Workshop การสร้างเตียง

ความยาว 10.10 นาที

มาเรียนรู้การสร้างเตียง ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างตู้

ความยาว 12.36 นาที

มาเรียนรู้การสร้างตู้ ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างโต๊ะ

ความยาว 13.15 นาที

มาเรียนรู้การสร้างโต๊ะเรียน ด้วย sketchup กัน

Workshop การสร้างเก้าอี้

ความยาว 09.15 นาที

มาเรียนรู้การสร้างเก้าอี้ ด้วย sketchup กัน